fbpx
Sürekli Glikoz Takip (CGM) Nedir?
Sürekli Glikoz Takip (CGM), gündüz ve gece boyunca glikoz değerlerini izlemek için bir yöntemdir.
DEVAMINI OKUYUN
CGM'in FAYDALARI
Kan şekeri ölçüm cihazı (BGM), sadece tek bir glikoz değeri gösterir. CGM sistemleri ise her beş dakikada bir gerçek zamanlı, dinamik glikoz bilgileri sağlayabilir.
DEVAMINI OKUYUN
VİDEO EĞİTİMLERİ
KILAVUZLAR
SIK SORULAN SORULAR
İLETİŞİM

Size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle 0216 573 48 48 numaralı telefondan, info@medsalus.com.tr adresinden iletişime geçebilir yada iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

İLETİŞİME GEÇ
Sürekli Glikoz Takip (CGM) Nedir?
Sürekli Glikoz Takip (CGM), gündüz ve gece boyunca glikoz değerlerini izlemek için bir yöntemdir.
DEVAMINI OKUYUN
CGM VS BGM
Kan Şekeri Ölçüm Cihazları (BGM) tek bir anda glikoz değerini ölçerken, Sürekli Glikoz Takip (CGM) sistemleri gece gündüz glikoz değerlerimi sürekli olarak kontrol eder.
DEVAMINI OKUYUN
CGM'in FAYDALARI
Kan şekeri ölçüm cihazı (BGM), sadece tek bir glikoz değeri gösterir. CGM sistemleri ise her beş dakikada bir gerçek zamanlı, dinamik glikoz bilgileri sağlayabilir.
DEVAMINI OKUYUN

Aydınlatma Metni

Medsalus Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Medsalus”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirket ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK/Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz, Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan amaçlarla, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmelerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle, sizin tarafınızdan alenileştirilmesi veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve Şirketin meşru menfaati gereği, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. Özetle, kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetleri  kapsamında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar, anketler, araştırmalar, organizasyonlara katılım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek, işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirket ve kurumlarla paylaşılacak ve bu kapsamda muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz. Ancak istisnai olarak kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi üzerine bu mercilerle paylaşılabilir.

Şirketimiz sizin hakkınızda hangi Kişisel Verileri işler?

Şirket Ek 1’de (Kişisel Bilgileriniz) temin etmiş olduğunuz irtibat bilgilerini işler. Şirket ayrıca konuyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere, biyografinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı da işleyebilir. Bu bilgiler kurumunuzun internet sitesi veya sosyal medya gibi umumi olarak kullanıma açık kaynaklardan da temin edilir. Alternatif olarak siz bu bilgileri doğrudan bize temin edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin  fatura düzenlenmesi, ürünlerin teslim edilmesi gibi sizlere karşı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimiz ile imzaladığınız sözleşme kapsamında taahhüt edilen edimlerin ifasının sağlanması;
 • Ürünlerle ve ürünlerin kullanımıyla ilgili sizlerin bilgilendirilmesi ve bu amaçla SMS, E-posta, telefon gibi araçlar vasıtasıyla sizlerle iletişime geçilmesi;
 • Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ürünlerimizin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi;
 • Ürünlerimizin kalitesinin takibi ve tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından, hatalı olduğundan şüphe edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen ürünlerin araştırılması, gerekli olduğu durumlarda piyasadan kısa sürede ve etkin bir şekilde geri çekilebilmesi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin geliştirilebilmesi ve ürün memnuniyetinin sağlanabilmesi adına ilgili departmanlarımızca gerekli iş akış süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
Şirket Kişisel Verilerinizi kiminle paylaşır?

Şirket kişisel verilerinizi kendi kurumsal grubuna bağlı yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştirakleriyle paylaşabilir. Ayrıca;

 • Şirketimizin hizmet aldığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilir;
 • Akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk, mali denetim ve benzeri konularda)

Kişisel Verilere izinli erişimi bulunan veya Kişisel Verileri aktardığımız herhangi bir ilişkili tüzel kişi, tedarikçi, servis sağlayıcı veya diğer üçüncü kişi, Kişisel Verileri gizli ve güvenli bir şekilde tutma ve yalnızca işbu gizlilik beyanında sizi bilgilendirdiğimiz veya rıza gösterdiğiniz amaçlar doğrultusunda işleme yükümlülüğüne sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ekte dikkatinize sunulan Başvuru Formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verileriniz ne kadar süreyle saklanır?

Medsalus, kişisel verilerinizi sadece bu verilerin toplanma amacıyla gerektiği sürece muhafaza eder. Alternatif olarak, kanun uyarınca veya kayıt saklama politikamıza göre meşru iş amaçlarımız için gerektiği süre kapsamında ve her halükarda en fazla 5 sene  kişisel verilerinizi muhafaza edebiliriz.

Kişisel Verilerinizi güvenli tutmak için ne yaparız?

Kişisel Verileriniz sadece Medsalus çalışanlarınca erişilebilen şifreyle korunan bir veritabanında tutulacaktır. Ayrıca verileriniz aktarılırken de mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbir ve önemler alınacaktır.

Bu kısmı işaretleyerek, bu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ediyorum ve bu vesileyle kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde açıklandığı gibi Medsalus tarafından kaydedilmesi, aktarılması ve işlenmesi için tam onay ve açık rıza veriyorum.

Bilgi Hattı